Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσεως


 • Τριφασικά δίκτυα χωρίς γείωση λειτουργίας και δίκτυα με άμεση γείωση
 • Δίκτυα με μεγάλη αντίσταση μονώσεως χωρίς γείωση του ουδετέρου αγωγού
 • Δίκτυα με μικρή αντίσταση μονώσεως χωρίς γείωση του ουδετέρου αγωγού
 • Δίκτυα με γειωμένο ουδέτερο αγωγό
 • Γείωση προστασίας με μεγάλη αντίσταση γειώσεως
 • Καθορισμός της απαιτούμενης αντιστάσεως γειώσεως προστασίας
 • Μη μεταλλικό βραχυκύκλωμα προς το περίβλημα γειωμένης συσκευής
 • Ουδετέρωση τριφασικών δικτύων
 • Ορθή ουδετέρωση συσκευών
 • Μη μεταλλικό βραχυκύκλωμα προς το περίβλημα ορθά ουδετερωμένων συσκευών
 • Αντικανονική ουδετέρωση χωρίς αγωγό ακολουθίας
 • Κανονική ουδετέρωση με αγωγό ακολουθίας
 • Βραχυκύκλωμα φάσεως προς γη
 • Διακοπή του ουδετέρου αγωγού σε δίκτυα χωρίς αγωγό ακολουθίας
 • Διακοπή του ουδετέρου αγωγού σε δίκτυα με αγωγό ακολουθίας
 • Εναλλαγή ουδετέρου αγωγού - αγωγού φάσεως χωρίς αγωγό ακολουθίας
 • Προστασία με διακόπτες διαφυγής εντάσεως (ΔΔΕ) κα με διακόπτες διαφυγής τάσεως (ΔΔΤ)
 • ΔΔΕ με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής ΙΔn = 0,5 A
 • Μέγιστη αντίσταση γειώσεως για προστασία με ΔΔΕ 0,5 Α
 • ΔΔΕ με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής ΙΔn = 30 mA
 • Μέγιστη αντίσταση γειώσεως για προστασία με ΔΔΕ 30 mΑ
 • Προστασία με ΔΔΕ 30 mA χωρίς γείωση
 • Προστασία με ΔΔΤ. Καθορισμός της οριακής τιμής RK
 • ΔΔΤ και άμεση γείωση