Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Mεταπτυχιακές Διατριβές


1 Γ. Λάππας
Συμβολή στον βέλτιστο σχεδιασμό δικτύου διανομής χαμηλής τάσης, ΜΔ1/31.10.2002

2 Χ. Τσομπανίδου
Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε υποσταθμό 150kV/20 kV, ΜΔ2/15.6.2005

3 Σ. Πουρνάρας
Πρότυπη μελέτη νυκτερινού φωτισμού βυζαντινής οχύρωσης Φιλίππων και περιβάλλοντος χώρου, ΜΔ3/26.10.2005

4 Π. Ράμναλης
Διερεύνηση ένταξης μονάδων κατανεμημένης παραγωγής σε δίκτυο διανομής μέσης τάσης, ΜΔ4/19.1.2009

5 Α. Σπυριδόπουλος
Διερεύνηση της διείσδυσης φωτοβολταϊκών μονάδων στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης του Νομού Ξάνθης, ΜΔ5/18.1.2012

6 Φ. Παυλίδου
Διερεύνηση της επίδρασης κατανεμημένης παραγωγής στην εικόνα τάσης δικτύου, ΜΔ6/9.4.2014

7 A. Τσίμτσιος
Βελτιστοποίηση δεικτών αξιοπιστίας δικτύου διανομής μέσης τάσης, ΜΔ7/2.2.2015