Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Οικονομοτεχνικά Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας


Διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Διδάσκεται επίσης, μετά από σχετική ομογενοποίηση, με τον τίτλο «Δομή και Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» στην Κατεύθυνση Γ - Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων».

Περίγραμμα Ύλης

Οικονομικά στοιχεία και σχετικές συναρτήσεις . Απώλειες ηλεκτρικών δικτύων. Τεχνικές απαιτήσεις λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων. Κόστος επένδυσης και λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων. Μέθοδοι βέλτιστου σχεδιασμού ηλεκτρικών δικτύων. Μέθοδοι οικονομοτεχνικής βελτίωσης ήδη λειτουργούντων ηλεκτρικών δικτύων.