Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Διδακτορικές Διατριβές


1 Γ. Ι. Σαλής
Συμβολή στον βέλτιστο σχεδιασμό δικτύου διανομής μέσης τάσης, ΔΔ1/6.4.98

2 Γ. Ν. Κουτρουμπέζης
Διείσδυση Κατανεμημένης Ηλεκτροπαραγωγής σε Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΔ2/26.1.12