Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Μοντέλο Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας


 • Δοκιμές συσκευής παροχής ισχύος
 • Δοκιμές ακολουθίας φάσεων
 • Ροή ισχύος και διακύμανση τάσεως γραμμής μεταφοράς
 • Γωνία και πτώση τάσεως μεταξύ τάσεως αναχωρήσεως και τάσεως αφίξεως
 • Παράμετροι καθορισμού ροής ενεργού και άεργου ισχύος
 • Τάσεις των δύο δικτύων άνισες αλλά σε φάση
 • Τάσεις των δύο δικτύων ίσες αλλά με διαφορετική γωνία
 • Τάσεις μεταξύ δύο δικτύων άνισες και με διαφορετική φασική γωνία
 • Ισχύς γραμμών μεταφοράς
 • Ρύθμιση τάσεως γραμμών μεταφοράς με στρεφόμενους πυκνωτές. Κυκλικά διαγράμματα ισχύος
 • Γραμμές χωρίς χωρητικότητα
 • Γραμμές με χωρητικότητα
 • Κατανομή ισχύος σε παράλληλες γραμμές με μετασχηματιστές ρυθμίσεως τάσεως και φασικής γωνίας
 • Ευστάθεια συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
 • Διακοπή και επανατροφοδότηση σύγχρονου κινητήρα σε κενή λειτουργία