Καθηγήτρια Aναστασία Σ. Σαφιγιάννη

Διπλωματικές Εργασίες


1  Χ. Ν. Γκόγκας
Ρευματική κατανομή, απώλειες και ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις κοίλων κυλινδρικών αγωγών σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ11, Ιούνιος 1983

2  Ν. Ι. Μαμιδάκης
Ρευματική κατανομή, απώλειες και ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις μεταλλοενδεδυμένου αγωγού. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ12, Ιούνιος 1983

3  Ι. Α. Σεβδαλής
Ρευματική κατανομή και απώλειες σε χαλύβδινους μανδύες εξοπλισμού με μόνωση SF6. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ14, Ιούνιος 1984

4  Η. Λ. Πατουχέας
Ανάπτυξη προσεγγιστικών σχέσεων υπολογισμού απωλειών σε διατάξεις με τριφασική μεταλλοεπένδυση. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ19, Μάιος 1988

5  Ι. Ε. Πολυζωγόπουλος
Προσεγγιστικός υπολογισμός ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων σε διατάξεις με τριφασική μεταλλοεπένδυση από χάλυβα. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ25, Σεπτέμβριος 1988

6  Κ. Π. Αναστασιάδης
Προσεγγιστικός υπολογισμός των απωλειών σε διατάξεις με τριφασική μεταλλοεπένδυση από χάλυβα. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ41, Μάρτιος 1991

7  Π. Μ. Κατσαρώνας
Υπολογισμός της πτώσης τάσης και έλεγχος ισχύος της συνθήκης ουδετέρωσης σε δίκτυα χαμηλής τάσης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ42, Μάιος 1991

8  Π. Δ. Στρατηγόπουλος
Μελέτη τροφοδοσίας και ηλεκτρικής εγκατάστασης της πλωτής εξέδρας άντλησης πετρελαίου Βόρειος Πρίνος. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ43, Μάρτιος 1992

9  Ε. Γ. Αντωνίου
Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή τροφοδοτικού αδιαλείπτου παροχής ισχύος. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ 47, Σεπτέμβριος 1992

10  Ε. Γ. Μπιολάκης
Βέλτιστη διόρθωση συντελεστή ισχύος. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ49, Σεπτέμβριος 1992

11  Γ. Ι. Σαλής

Αλγόριθμος βέλτιστης επιλογής αγωγών ακτινικού δικτύου. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ52, Σεπτέμβριος 1992

12  Χ. Γ. Σιόρεντας
Λειτουργικά χαρακτηριστικά στατικών ηλεκτρονόμων. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ45, Σεπτέμβριος 1992

13  Χ. Π. Σπίρτζης
Διεθνής κανονισμός IEC 909 για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης σε τριφασικά συστήματα εναλλασσομένου ρεύματος. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ46, Μάιος 1993

14  Ε. Χ. Θεοδωρίδου
Βέλτιστη επιλογή μετασχηματιστών διανομής. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ50, Φεβρουάριος 1993

15  Σ. Ι. Μπουφίδης
Βέλτιστος σχεδιασμός δικτύου τεχνητού φωτισμού για καλύτερη προβολή εκθεμάτων σε αρχαιολογικά μουσεία. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ55, Σεπτέμβριος 1993

16  Ι. Σ. Κοντομάρκος
Έλεγχος συγκρότησης και λειτουργίας συστήματος προστασίας με ηλεκτρονόμους. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ57, Φεβρουάριος 1994

17  Γ. Ε. Μουστάκας
Οικονομοτεχνική μελέτη αλλαγής της μέσης τάσης από 15 kV σε 20 kV στο νόμο Ξάνθης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ48, Σεπτέμβριος 1994

18  Ε. Ε. Συνδουκά
Δυνάμεις βραχυκυκλώσεως επί αγωγών σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου κατά τα μη ταυτόχρονα τριπολικά σφάλματα. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ56, Σεπτέμβριος 1994

19  Π. Κ. Καζακώνη
Υπολογιστική μέθοδος διόρθωσης λανθασμένων μετρήσεων φασικών τάσεων. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ62, Οκτώβριος 1994

20  Ι. Κατσαράκης
Βέλτιστη επιλογή μεγέθους και θέσης πυκνωτών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ63, Οκτώβριος 1994

21  Π. Περδικάκης
Κόστος δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ64, Οκτώβριος 1994

22  Χ. Ψαρογιώργου
Προβολή εκθεμάτων σε προθήκες κλειστών εκθεσιακών χώρων με χρήση επιπέδων κατόπτρων. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ73, Ιούλιος 1995

23  Π. Α. Αποστολίδης
Κατασκευή νέων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ72, Οκτώβριος 1995

24  Α. Η. Γεωργιάδης
Υπολογισμός των δυνάμεων βραχυκυκλώσεως επί αγωγών σε διάταξη ισοπλεύρου τριγώνου και παραμετρική διερεύνησή τους για μη ταυτόχρονο τριπολικό βραχυκύκλωμα. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ71, Φεβρουάριος 1996

25  Γ. Β. Θασίτης
Δυνάμεις κατά το μη ταυτόχρονο τριπολικό βραχυκύκλωμα σε αγωγούς διατάξεων με τριφασική μεταλλοεπένδυση αλουμινίου. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ80, Σεπτέμβριος 1996

26  Κ. Α. Φούντας
Μέθοδοι πρόβλεψης εξέλιξης φορτίων. Ανάλυση - διερεύνηση - εφαρμογή. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ87, Σεπτέμβριος 1997

27  A. K. Ευαγγέλου
Βέλτιστη επιλογή μόνιμων και αποζεύξιμων πυκνωτών για δίκτυα Μ.Τ. με εφαρμογή της μεθόδου τοπικών μεταβολών. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ83, Οκτώβριος 1998

28  Α. Μητσιόπουλος
Έλεγχος τάσεως - αέργου ισχύος σε δίκτυα διανομής Μ.Τ. με συνδυασμένη τοποθέτηση ρυθμιστών και αποζεύξιμων πυκνωτών. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ82, 1999

29  Π. Σταθούλια
Μελέτη φωτισμού Δημοτικής αγοράς Ξάνθης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ88, Ιούνιος 1999

30  Γ. Φωτίου
Εντοπισμός θέσης σφάλματος σε υπόγεια καλώδια. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ90, Οκτώβριος 1999

31  Ν. Βρακοτσώλης
Οικονομοτεχνικά βέλτιστος σχεδιασμός δικτύων διανομής χαμηλής τάσης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ96, Οκτώβριος 2000

32  Η. Βασιλείου
Ολοκληρωμένη μελέτη τροφοδότησης και προστασίας κινητήρα χαμηλής τάσης με χρήση Η/Υ. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ99, Οκτώβριος 2000

33  Μ. Ντουλοπούλου
Μελέτη εξωτερικού φωτισμού παραδοσιακών κτιρίων της Ξάνθης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ95, Οκτώβριος 2000.

34  Σ. Καλαθά
Αξιολόγηση επιβεβλημένης ή μη συντήρησης Μ/Σ διανομής. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ93, Οκτώβριος 2000.

35  Ε. Λαμπαδίτου
Δείκτες αξιοπιστίας δικτύου μέσης τάσης. Ν. Ξάνθης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ100, Οκτώβριος 2000.

36 Γ. Λάππας
Δυναμική αντιστάθμιση τάσης σε γραμμές διανομής με χρήση αποθήκευσης ενέργειας σε σφόνδυλο. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ94, Οκτώβριος 2000.

37 Χ. Τσομπανίδου
Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε υποσταθμούς διανομής. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ109, Οκτώβριος 2002.

38 Σ. Πουρνάρας
Μέτρηση ισχύος σε τριφασικά συστήματα. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ112, Οκτώβριος 2003.

39 Σ. Καραγιάννης
Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων οικίας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ111, Οκτώβριος 2003.

40 Α. Κωστοπούλου
Μέτρηση ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε υποσταθμό υψηλής προς μέση τάση. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ116, Οκτώβριος 2004.

41 Ν. Παπατζελάκης
Διερεύνηση λύσεων φωτισμού της Ε.Ο. Νο2 είσοδος Κομοτηνής-Γέφυρα Βοσβόση. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ121, Φεβρουάριος 2007.

42 Β. Μίσσα
Βελτίωση συνθηκών φωτισμού χώρων εκπαίδευσης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ124, Ιούνιος 2007.

43 Θ. Αβραμίδου
Εγκατάσταση και δοκιμή πακέτου λογισμικού για το σχεδιασμό δικτύου διανομής. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ122, Ιούνιος 2007.

44 Κ. Πολυμέρης
Κανονισμός IEC για τον υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκυκλώσεως σε σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ128, Οκτώβριος 2007.

45 Σ. Χασάν Κεχαγιά
Μετρήσεις ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε υποσταθμό κλειστού τύπου υψηλής προς μέση τάση. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ127, Οκτώβριος 2007.

46 Γ. Δεμέτζος
Επίδραση μονάδων κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής στην ισχύ βραχυκυκλώσεως δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ134, Δεκέμβριος 2007.

47 Ι. Κενδριστάκης
Επίδραση μονάδων κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής στην τάση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ135, Δεκέμβριος 2007.

48 Ι. Γαντάς
Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης μέτρησης ισχύος. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ136, Ιούνιος 2008.

49 Θ. Αξαρλής
Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης προστασίας με άμεση γείωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ141, Ιούνιος 2008.

50 Α. Αντωνόπουλος
Βέλτιστος σχεδιασμός νυχτερινού φωτισμού βυζαντινού κάστρου Διδυμοτείχου. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ142, Σεπτέμβριος 2008.

51 E. Στραγάλη
Βελτίωση συνθηκών φωτισμού αρχαιολογικού μουσείου Κομοτηνής. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ145, Μάρτιος 2009.

52 Β. Κανάς
Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο κέντρου υψηλής τάσης (ΚΥΤ) Φιλίππων. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ146, Σεπτέμβριος 2009.

53 Α. Σπυριδόπουλος
Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο κέντρου υπερυψηλής τάσης (ΚΥΥΤ) Φιλίππων. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ147, Σεπτέμβριος 2009.

54 Ν. Μπαλαδάκης-Κοττάς
Αξιοπιστία γραμμών Μ.Τ. πόλεως Ξάνθης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ148, Σεπτέμβριος 2009.

55 Γ. Γουργιώτης
Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης ροής ενεργού και αέργου ισχύος. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ150, Σεπτέμβριος 2009.

56 Π. Μαυρίκας
Αξιοπιστία γραμμών Μ.Τ. επαρχιακού δικτύου Μ.Τ. Ξάνθης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ157, Ιούλιος 2010.

57 Σ. Καρυώτης
Προσδιορισμός βέλτιστων τομών δικτύου διανομής Μ.Τ. πόλεως Ξάνθης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ158, Ιούλιος 2010.

58 Μ. Καραγκασίδου
Συγκριτική μελέτη ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων υποσταθμών. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ161, Οκτώβριος 2010.

59 Α. Νικολαΐδης
Επίδραση κατανεμημένης παραγωγής στις απώλειες δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ162, Νοέμβριος 2010.

60 Β. Πούλιος
Διερεύνηση διείσδυσης  μονάδων κατανεμημένης παραγωγής σε δίκτυο μέσης τάσης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ164, Ιούνιος 2011.

61 Α. Στρατής
Εκτίμηση των επιδράσεων της κατανεμημένης παραγωγής σε δίκτυο μέσω ενός πολυπαραμετρικού δείκτη. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ167, Οκτώβριος 2011.

62 Κ. Ρώσσιος
Προσδιορισμός βέλτιστων τομών δικτύου διανομής μέσης τάσης Κομοτηνής. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ175, Απρίλιος 2012.

63 Δ. Κατσίκας
Συνέπειες από τη διείσδυση μονάδων κατανεμημένης παραγωγής σε γραμμή μέσης τάσης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ178, Ιούλιος 2012.

64 Α. Tσίμτσιος
Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στέγης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ180, Απρίλιος 2013.

65 Α. Αρσενόπουλος
Εγκατάσταση και χρήση του πακέτου λογισμικού MATPOWER για προσδιορισμό των ορίων διείσδυσης φωτοβολταϊκών μονάδων σε σύστημα διανομής μέσης τάσης. Διπλωματική εργασία ΣΗΕ/ΔΕ181, Ιούνιος 2015.